Geboortepremie als lid van het ACV (LBC/NVK)
na 1 jaar lidmaatschap 25.00 €
na 2 jaar lidmaatschap 50.00 €
als de partner ook is aangesloten bij het ACV ontvangt deze eveneens deze premie.
binnen brengen van attest op uw kantoor of  in A330 bureel ACV

Aanvraag geboortepremie (= kraamgeld)
Wanneer uw partner 6 maanden zwanger is kan u  de geboortepremie aanvragen. In Belgïe wordt standaard de premie aangevraagd via de werkgever van de VADER en wordt deze uitbetaald aan de MOEDER.
Hiervoor dient u het bijgevoegde formulier ingevuld terug te bezorgen aan de kindergeldkas op het onderstaande adres. Indien de dokter reeds een attestje heeft geschreven kan u dit aan het invulformulier vastnieten. In dit laatste geval dient u enkel de eerste helft van het formulier in te vullen.

 
  formulier downloaden

Adres kindergeldkas :  
Attentia Kinderbijslag vzw
T.a.v. dhr. Georges Gabriël, Oudaan 18 - 2000 Antwerpen

Alle andere formaliteiten kan u pas in orde brengen als het kindje geboren is
en u het heeft aangegeven op de gemeente
.
 

Een geboorte/adoptie kan u met bijgevoegd formulier aan LH/O - HR Office - B520/1 melden:

U kan dit formulier sturen aan de sociale administratie LH/O - HR Office - B 520/1.
Gelieve een kopie van het geboorte-attest mee te sturen !

Wanneer u gehuwd bent of wettelijk samenwonend en u wenst het kindje ten laste te nemen,
dan dient u bovendien volgend document ingevuld en ONDERTEKEND door BEIDE PARTNERS  
te sturen naar LH/O - HR Office - B 520/1  (enkel wanneer nog niet in ons bezit).

Gezinslast attest

Beste ,
Vanaf 1 januari 2004 kunnen de gehuwde partners zelf de keuze maken bij wie van hen beiden de vermindering wegens gezinslast  wordt toegepast. (= vermindering voor kinderen die ten laste zijn in het gezin)   

Hierbij vindt u een verklaring die – wanneer er kinderen in het gezin ten laste zijn - door beide partners volledig moet worden ingevuld en terugbezorgd aan de personeelsafdeling van BASF Antwerpen N.V. en eventueel aan de werkgever van uw partner.

Zonder dergelijk attest kan GEEN vermindering wegens gezinslast meer worden toegepast bij het vaststellen van de bedrijfsvoorheffing.  Bijgevolg dient U dit zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsafdeling (dienst sociale administratie LH/B – B 510/2).  Het attest kan eveneens teruggevonden worden onder “Procesbeheersing” in de databank “Documenten AP” in Lotus Notes.

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de partner die een inkomen heeft dat niet, of tegen een vast tarief (vb. werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkeringen e.d.) aan een bedrijfsvoorheffing onderworpen is, er uiteraard niet voor kan opteren dat de vermindering voor gezinslast op zijn/haar inkomen wordt toegepast.

Wat moet u doen in uw situatie?
1)  Uw partner heeft geen beroepsinkomen:
U vult vak III in, uw partner vult vak I in, streept vak II door, schrijft hier dat hij/zij geen beroepsinkomen heeft en ondertekent dit vak.  U bezorgt dit gedagtekend en ondertekend terug aan de personeelsafdeling van BASF Antwerpen N.V. (LH/B – B 510/2)

2)  U wenst dat de vermindering via uw beroepsinkomen wordt toegepast:
U vult vak III in, uw partner vult de vakken I en II in en u bezorgt dit gedagtekend en ondertekend terug aan de personeelsafdeling van BASF Antwerpen N.V. (LH/B – B 510/2).

Vergeet niet dat uw partner aan de hand van een gelijkaardig attest zijn/haar werkgever moet verwittigen dat hij/zij afziet van de vermindering op zijn/haar beroepsinkomsten

3)  U wenst dat de vermindering op het beroepsinkomen van uw partner wordt toegepast:
U vult vakken I en II in, uw partner vult vak III in en U bezorgt dit formulier gedagtekend en ondertekend terug aan de personeelsafdeling van BASF Antwerpen N.V.

Vergeet niet dat uw partner aan de hand van een gelijkaardig attest zijn/haar werkgever moet verwittigen dat de vermindering op zijn/haar beroepsinkomsten moet worden berekend.

Uw keuze blijft geldig tot ze eventueel wordt herroepen. U dient bijgevolg niet elk jaar dergelijk attest aan de personeelsafdeling te bezorgen.

Vergeet uw SAP-nummer niet ! U vindt dit op uw badge juist onder uw naam.
  

Bijkomende formaliteiten kindergeld :

1.  aanvraag maandelijkse kinderbijslag
Als het kindje geboren is en u bent in het bezit van het officiële geboorte-attest met als titel 'inzake kinderbijslag' of 'om het kraamgeld te verkrijgen' kan u dit ORIGINELE attest sturen aan de kindergeldkas :  Attentia Kinderbijslag vzw - T.a.v. dhr. Georges Gabriël, Oudaan 18 - 2000 Antwerpen.  Indien u uw lidnummer bij de kindergeldkas kent, is het aan te raden dit op het attest te vermelden.

Wanneer je een grensarbeider bent (= in Nederland woont) dien je tevens een formulier  AA in te vullen en dit samen met het geboorte-attest aan de kindergeldkas te bezorgen.
 
Wanneer je nieuw in dienst bent en reeds kindergeld ontvangt, dien je in de meeste gevallen over te schakelen naar de kindergeldkas van BASF Antwerpen N.V.
Ook hiervoor is het nodig een formulier AA in te vullen (zie hierboven).

2.  wijziging betaling kinderbijslag / bankrekeningnummer  
(indien nog niet in orde gebracht n.a.v. de uitbetaling van het kraamgeld)


Aansluiting bij verzekeringen :  
formulieren in te sturen bij de sociale administratie LH/O - B 520/1
De aansluiting bij het solidariteitsfonds loopt automatisch zodra het formulier 'wijziging gezinssituatie' en een copie van het geboorte-attest in ons bezit zijn.
Indien u dit niet wenst dan kan u volgend formulier invullen en aan ons terugbezorgen :
 

Een aansluitingsformulier voor uw kindje bij de verzekering Gezondheidszorgen (vrijblijvend)  
 

Opgelet : Uw kindje kan enkel verzekerd worden indien uw partner aangesloten is.
De aansluiting wordt ook toegestaan indien u een attest kan voorleggen dat uw partner verzekerd is via haar werkgever. De aansluiting van de pasgeborene moet binnen de twee maanden na de geboorte gemeld worden. Indien U uw kind aansluit na 2 maanden dient u een medische vragenlijst (de achterzijde van het formulier) in te vullen en is er voor aansluitingen vanaf 01.04.2010 een wachttijd van 9 maanden (voor aansluitingen tot 31.03.2010 is er een wachttijd van 3 maanden)

Indien U uw kind niet wenst te verzekeren, gelieve ons dit dan ook te melden.

Een aansluitingsformulier voor uw kindje bij de verzekering privé-ongevallen (vrijblijvend)  
voor een bijkomende aansluiting
 

totaal nieuwe aansluiting (enkel indien werknemer zelf ook nog dient aan te sluiten)
 
  

Info klein verlet (VV) en vaderschapsverlof (VAV) :
Je hebt recht op 10 dagen vaderschapsverlof: 3 VV en 7 VAV.
Je kan deze 10 dagen opnemen binnen de 4 maanden vanaf de geboorte (in plaats van 30 dagen).
De eerste 3 dagen afwezigheid heeft de werknemer recht op zijn normaal loon ten laste van de werkgever
(VV = klein verlet).

Voor de volgende 7 dagen (VAV) kan de werknemer een uitkering genieten via het ziekenfonds.
De opname van deze dagen is niet verplicht en je moet ze ook niet allemaal opnemen. Voor de betaling van deze 7 dagen moet je je aanvraag samen met de geboorteakte indienen bij het ziekenfonds. Van zodra het ziekenfonds deze documenten in haar bezit heeft, ontvang je een inlichtingenblad dat door HR Office wordt ingevuld. HR Office stuurt dit inlichtingenblad terug naar het ziekenfonds aan het einde van het vaderschapsverlof.