Wij zijn bereikbaar via  (03/561)2439
(03/561)4135 

De zes fracties van de vakbonden hebben ons na telling van de stemmen meegedeeld dat het ontwerp van CAO 2018-2019 is goedgekeurd.
De resultaten van de stemming (referendum 19-23 februari) zijn:

Aantal uitgebrachte stemmen 1.612

Akkoord         1.056
Niet akkoord    554
Ongeldig                2
Blanco                    0

Dat betekent dat de CAO met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 in werking treedt.

Beste medewerkers,
Vanavond (26 januari) werd in een tweede ronde een aangepast ontwerp van voorakkoord CAO 2018-2019 bereikt.

De elementen van dit akkoord zijn als volgt:

1) Koopkracht voor alle medewerkers

- 01/01/2018:

  1. verhoging van het toepasselijke barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding met 1,1%
    b. eenmalige brutopremie van 500 euro + van toepassing zijnde shiftpremie (cfr. de modaliteiten van de forfaitaire jaarvergoeding)

- 01/01/2019:

  1. verhoging van het toepasselijke barema, forfaitaire maandvergoeding en forfaitaire jaarvergoeding met 1%
    b. individuele keuze voor elke medewerker tussen:

recurrente verhoging van de forfaitaire jaarvergoeding met 1.000 euro bruto + van toepassing zijnde shiftpremie
OF
een mobiliteitsvergoeding woon-werk voor alle vervoersmodi (concept en details tijdens toelichting)

2) Shift: + 16u demografiebudget (voltijdse basis)
Voor alle shiftmedewerkers, ongeacht het shiftstelsel, met uitwerking van een opnamemogelijkheid voor diensten met een specifiek shiftstelsel:

+8u bijkomend demografiebudget met bestaande modaliteiten keuze tijd-geld per 01/01/2018
+8u bijkomend demografiebudget met bestaande modaliteiten keuze tijd-geld per 01/01/2019

3) Dagdienst: aangepaste modaliteit glijtijd, occasioneel thuiswerk en overheveling 8u eindejaarspremie naar demografiebudget
- De mogelijkheid om maximaal 24 keer op jaarbasis (i.p.v. 2 keer per maand) de arbeidstijd om 14u te beëindigen
door aanwending van glijtijd van 14u t.e.m. 14.45u voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat;
- De mogelijkheid tot combinatie van een halve dag occasioneel thuiswerk en een halve dag verlof;
- De verhoging van het demografiebudget met 8 uur met omzettingsmogelijkheid in tijd door overheveling van 8 uur uit de eindejaarspremie vanaf 2018.

4) Tewerkstelling en arbeidsorganisatie
- Werken op brugdagen in specifieke diensten: invoering van een premie van 75 euro vanaf 01/01/2018 (te indexeren vanaf 2019)
- Verlenging SIRA-engagement met toevoeging van 1 SIRA-leerling door INOVYN Belgium NV voor de periode 2018-2019

5) Eindeloopbaanregelingen
Verlenging van de bestaande SWT-regelingen conform de sector-CAO’s.

6) Werkzekerheid
De werkzekerheidsclausule wordt met 2 jaar verlengd, d.i. tot en met 2022.

Het volledige voorstel zal worden toegelicht vanaf woensdag 31/01 t.e.m. 09/02
en voorgelegd aan de medewerkers via een referendum
van maandag 19/02 t.e.m. vrijdag 23/02
(telkens van 4u-11u en van 12u-16u).

 

De directies en vakbonden van de TBE site BASF Antwerpen

 

25/01/2018 CAO 2018/2019 (BASF TBE) is eerste dag onderhandelingen.

Uitslag Referendum CAO

34,13% stemde akkoord

65,81% stemde niet akkoord

0,06% stemde ongeldig

Bij deze is het ontwerp van CAO niet aanvaard. 


FJV

De syndicale delegatie vraagt of er uitbetaling van de FJV kan zijn indien medewerkers door omstandigheden hun omgezette dagen niet binnen het kalenderjaar kunnen opnemen.

De personeelsafdeling antwoordt hierop dat dit eigenlijk niet voorzien is, maar dat ze bij niet opgenomen FJV-dagen dezelfde werkwijze zal hanteren als bij niet-opgenomen DGB-dagen, d.i.

  • Indien de medewerker gekozen heeft voor omzetting van de FJV, maar de FJV-dagen niet of niet allemaal heeft opgenomen, zullen de niet-opgenomen uren automatisch worden uitbetaald in januari van het volgende kalenderjaar (herrekening december).
  • Indien medewerkers gekozen hebben voor de omzetting van de FJV in tijd en deze dagen reeds hebben opgenomen maar nog openstaande andere verlofcontingenten hebben die omwille van bvb. bedrijfsomstandigheden, onvoldoende verlofspreiding of ziekte niet konden worden opgenomen, dan zullen deze dagen worden omgeboekt naar eventuele andere verlofcontingenten en wordt de resterende FJV gewoon uitbetaald met het loon van januari.

Recent is beslist dat poort 1 tot nader order tijdens het weekend en op feest- en brugdagen zal open zijn voor het collectief transport, voetgangers, fietsers én voor medewerkers met een permanente inrijvergunning

Aandachtspunt: (A340)

Bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw (poort1) zijn er ook nog aandachtspunten. Zo is er nog technisch verbeterpotentieel en is er een langere loopafstand tussen het gebouw en de poort, waardoor er geen visuele controle meer mogelijk is. Hierdoor is het, zonder bijkomende maatregelen, zeker op korte termijn niet mogelijk om de huidige regeling betreffende de openingsuren van poort 1 tijdens het weekend te behouden.

De syndicale delegatie vraagt met aandrang om alle opties nog eens te bekijken vooraleer de openingsuren van poort 1 tijdens het weekend worden aangepast.

Het hoofd van Toezicht en de personeelsafdeling engageren zich om te bekijken of er realistische opties zijn om poort 1 open te houden.

Parkeerproblemen parking 1
Momenteel worden diverse initiatieven genomen om de uitzonderlijk hoge parkeerproblematiek op parking 1 structureel op te lossen.
Site Security zal de volgende dagen - zolang de problematiek aanhoudt - éénmalige inrijvergunningen uitschrijven voor medewerkers van de TBE die met de late shift opkomen en geen parkeerplaats meer vinden.

Geen akkoord over zware beroepen. Gezondheid van de werknemers in gevaar.

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. De vakbonden deden in het voorjaar een voorstel om de consensus over de vier basiscriteria voor zware beroepen in de privésector verder te verfijnen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven. Overleg is meer dan een veto stellen. We betreuren dat de regering voorwaarden heeft vastgelegd die elk ernstig sociaal overleg in het cruciale dossier over zware beroepen onmogelijk maken. Dit door een strikt budgettaire aanpak op te leggen in plaats van te opteren voor een aanpak die rekening houdt met de gezondheidsrisico’s voor de werknemers . 

Na de eerste onderhandelingsfase in de zomer van 2016 werden er in overleg tussen werkgevers en vakbonden 4 grote criteria inzake zware beroepen vastgelegd. Daarbovenop werden er twee voorwaarden bepaald om de criteria te verfijnen: de criteria moeten duidelijk, objectief, controleerbaar, meetbaar en registreerbaar zijn en de criteria mogen geen bijkomende administratieve last veroorzaken voor de werkgevers.

Het vakbondsvoorstel om dit alles nog  verder te verfijnen, hield rekening met beide voorwaarden. Het is gebaseerd op wat er vandaag bestaat in de wetenschappelijke literatuur, de wetgeving en de praktijk inzake het bijhouden van beroepsrisicofactoren en laat dus toe om verder verfijnd te worden op basis van de risico’s voor de gezondheid van de werknemers.

Het voorstel werd echter gewoonweg van tafel geveegd door de werkgevers en de regering die uitsluitend inzetten op een budgettaire aanpak, die onhoudbaar is en volledig in strijd is met het principe dat er rekening wordt gehouden met de zwaarte van het werk.

Dit in tegenstelling tot wat minister Bacquelaine verklaarde toen de wettelijke pensioenleeftijd werd verhoogd naar 67 jaar. Maar 5 à 10 % van de werknemers zouden tot die leeftijd moeten werken, met name door rekening te houden met de zwaarte van het werk, zei hij toen. Dat is de logica zelve want  de levensverwachting in goede gezondheid voor werknemers bedraagt gemiddeld slechts 64 jaar. En dit dan nog met enorme verschillen naargelang van het inkomen van de werknemers. Halsstarrig vasthouden aan een louter budgettaire logica in plaats van rekening te houden met gezondheidsvraagstukken, zal zeer zware gevolgen hebben voor werknemers.

Persbericht ACV – ABVV – ACLVB
9 oktober 2017, Brussel

 

Mobiliteit een zorg van iedereen. (klik op banner fracties)

ACV TBE-BASF

Alles is welkom!!!

Al  je aan en opmerkingen over deze site alsook het aanklagen van iets dat je danig dwars zit.  Ook als je vragen hebt over gelijk wat kan je die via deze weg aan ons kwijt.  Wij zullen dan van onze kant, in de mate van het mogelijke, een snel antwoord geven of eventueel de nodige acties ondernemen.  In alle geval willen we hier duidelijk de boodschap geven dat wij er voor jullie zijn en steeds binnen de grenzen van onze mogelijkheden voor jullie belangen zullen opkomen. 
Wij hopen dat de mensen die niet graag in het openbaar contact zoeken met de syndicale afvaardiging in deze site de oplossing zien voor dat probleem.